เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ทุกประเภทสายงาน)# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน ประเภทสายงาน
1 1-1-001 บริหาร สายงานประเภทบริหาร
2 1-1-002 บริหารงานปกครอง สายงานประเภทบริหาร
3 1-1-003 บริหารการทูต สายงานประเภทบริหาร
4 1-1-004 ตรวจราชการกระทรวง สายงานประเภทบริหาร
5 2-1-001 อำนวยการ สายงานประเภทอำนวยการ
6 2-1-002 อำนวยการเฉพาะด้าน สายงานประเภทอำนวยการ
7 2-1-003 ตรวจราชการกรม สายงานประเภทอำนวยการ
8 3-1-001 นักกฎหมายกฤษฎีกา สายงานประเภทวิชาการ
9 3-1-002 การทูต สายงานประเภทวิชาการ
10 3-1-003 คุมประพฤติ สายงานประเภทวิชาการ
11 3-1-004 จัดการงานทั่วไป สายงานประเภทวิชาการ
12 3-1-005 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สายงานประเภทวิชาการ
13 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล สายงานประเภทวิชาการ
14 3-1-007 ทะเบียนวิชาชีพ สายงานประเภทวิชาการ
15 3-1-008 นิติการ สายงานประเภทวิชาการ
16 3-1-009 ปฏิบัติการปกครอง สายงานประเภทวิชาการ
17 3-1-010 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สายงานประเภทวิชาการ
18 3-1-011 พัฒนาระบบราชการ สายงานประเภทวิชาการ
19 3-1-012 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานประเภทวิชาการ
20 3-1-013 วิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานประเภทวิชาการ
21 3-1-014 วิชาการทัณฑวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
22 3-1-015 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานประเภทวิชาการ
23 3-1-016 วิชาการพัสดุ สายงานประเภทวิชาการ
24 3-1-017 วิชาการยุติธรรม สายงานประเภทวิชาการ
25 3-1-018 วิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานประเภทวิชาการ
26 3-1-019 วิชาการสถิติ สายงานประเภทวิชาการ
27 3-1-020 วิเทศสหการ สายงานประเภทวิชาการ
28 3-1-021 วิเทศสัมพันธ์ สายงานประเภทวิชาการ
29 3-1-022 สืบสวนสอบสวน สายงานประเภทวิชาการ
30 3-1-023 อาลักษณ์ สายงานประเภทวิชาการ
31 3-2-001 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สายงานประเภทวิชาการ
32 3-2-002 ตรวจสอบภาษี สายงานประเภทวิชาการ
33 3-2-003 วิเคราะห์งบประมาณ สายงานประเภทวิชาการ
34 3-2-004 วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ สายงานประเภทวิชาการ
35 3-2-005 วิชาการคลัง สายงานประเภทวิชาการ
36 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
37 3-2-007 วิชาการชั่งตวงวัด สายงานประเภทวิชาการ
38 3-2-008 วิชาการตรวจสอบบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
39 3-2-009 วิชาการตรวจสอบภายใน สายงานประเภทวิชาการ
40 3-2-010 วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร สายงานประเภทวิชาการ
41 3-2-011 วิชาการทรัพยากรธรณี สายงานประเภทวิชาการ
42 3-2-012 วิชาการบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
43 3-2-013 วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สายงานประเภทวิชาการ
44 3-2-014 วิชาการพาณิชย์ สายงานประเภทวิชาการ
45 3-2-015 วิชาการภาษี สายงานประเภทวิชาการ
46 3-2-016 วิชาการมาตรฐาน สายงานประเภทวิชาการ
47 3-2-017 วิชาการศุลกากร สายงานประเภทวิชาการ
48 3-2-018 วิชาการเศรษฐกิจ สายงานประเภทวิชาการ
49 3-2-019 วิชาการส่งเสริมการลงทุน สายงานประเภทวิชาการ
50 3-2-020 วิชาการสรรพสามิต สายงานประเภทวิชาการ
51 3-2-021 วิชาการสรรพากร สายงานประเภทวิชาการ
52 3-2-022 วิชาการสหกรณ์ สายงานประเภทวิชาการ
53 3-2-023 วิชาการอุตสาหกรรม สายงานประเภทวิชาการ
54 3-3-001 การข่าว สายงานประเภทวิชาการ
55 3-3-002 เดินเรือ สายงานประเภทวิชาการ
56 3-3-003 ตรวจท่า สายงานประเภทวิชาการ
57 3-3-004 นำร่อง สายงานประเภทวิชาการ
58 3-3-005 ประชาสัมพันธ์ สายงานประเภทวิชาการ
59 3-3-006 วิชาการขนส่ง สายงานประเภทวิชาการ
60 3-3-007 วิชาการเผยแพร่ สายงานประเภทวิชาการ
61 3-3-008 วิชาการโสตทัศนศึกษา สายงานประเภทวิชาการ
62 3-3-009 สื่อสารมวลชน สายงานประเภทวิชาการ
63 3-4-001 วิชาการเกษตร สายงานประเภทวิชาการ
64 3-4-002 วิชาการปฏิรูปที่ดิน สายงานประเภทวิชาการ
65 3-4-003 วิชาการประมง สายงานประเภทวิชาการ
66 3-4-004 วิชาการป่าไม้ สายงานประเภทวิชาการ
67 3-4-005 วิชาการส่งเสริมการเกษตร สายงานประเภทวิชาการ
68 3-4-006 วิชาการสัตวบาล สายงานประเภทวิชาการ
69 3-4-007 สำรวจดิน สายงานประเภทวิชาการ
70 3-5-001 กีฏวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
71 3-5-002 ชีววิทยารังสี สายงานประเภทวิชาการ
72 3-5-003 ธรณีวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
73 3-5-004 นิติวิทยาศาสตร์ สายงานประเภทวิชาการ
74 3-5-005 นิวเคลียร์เคมี สายงานประเภทวิชาการ
75 3-5-006 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ สายงานประเภทวิชาการ
76 3-5-007 ฟิสิกส์รังสี สายงานประเภทวิชาการ
77 3-5-008 วิชาการโรคพืช สายงานประเภทวิชาการ
78 3-5-009 วิชาการอุทกวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
79 3-5-010 วิทยาศาสตร์ สายงานประเภทวิชาการ
80 3-5-011 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สายงานประเภทวิชาการ
81 3-5-012 สัตววิทยา สายงานประเภทวิชาการ
82 3-5-013 อุตุนิยมวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
83 3-6-001 กายภาพบำบัด สายงานประเภทวิชาการ
84 3-6-002 กิจกรรมบำบัด สายงานประเภทวิชาการ
85 3-6-003 จิตวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
86 3-6-004 จิตวิทยาคลีนิก สายงานประเภทวิชาการ
87 3-6-005 ทันตแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
88 3-6-006 เทคนิคการแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
89 3-6-007 นายสัตวแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
90 3-6-008 พยาบาลวิชาชีพ สายงานประเภทวิชาการ
91 3-6-009 แพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
92 3-6-010 แพทย์แผนไทย สายงานประเภทวิชาการ
93 3-6-011 เภสัชกรรม สายงานประเภทวิชาการ
94 3-6-012 โภชนาการ สายงานประเภทวิชาการ
95 3-6-013 รังสีการแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
96 3-6-014 วิชาการพยาบาล สายงานประเภทวิชาการ
97 3-6-015 วิชาการสาธารณสุข สายงานประเภทวิชาการ
98 3-6-016 วิชาการอาชีวบำบัด สายงานประเภทวิชาการ
99 3-6-017 วิชาการอาหารและยา สายงานประเภทวิชาการ
100 3-6-018 วิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
101 3-6-019 เวชศาสตร์การสื่อความหมาย สายงานประเภทวิชาการ
102 3-6-020 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สายงานประเภทวิชาการ
103 3-6-021 ฟิสิกส์การแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
104 3-6-022 สาธารณสุข สายงานประเภทวิชาการ
105 3-7-001 กายอุปกรณ์ สายงานประเภทวิชาการ
106 3-7-002 จิตรกรรม สายงานประเภทวิชาการ
107 3-7-003 ช่างกลเรือ สายงานประเภทวิชาการ
108 3-7-004 ช่างภาพการแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
109 3-7-005 ตรวจเรือ สายงานประเภทวิชาการ
110 3-7-006 ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สายงานประเภทวิชาการ
111 3-7-007 ประติมากรรม สายงานประเภทวิชาการ
112 3-7-008 ภูมิสถาปัตยกรรม สายงานประเภทวิชาการ
113 3-7-009 มัณฑนศิลป์ สายงานประเภทวิชาการ
114 3-7-010 วิชาการกษาปณ์ สายงานประเภทวิชาการ
115 3-7-011 วิชาการช่างศิลป์ สายงานประเภทวิชาการ
116 3-7-012 วิชาการแผนที่ภาพถ่าย สายงานประเภทวิชาการ
117 3-7-013 วิชาการพลังงาน สายงานประเภทวิชาการ
118 3-7-014 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สายงานประเภทวิชาการ
119 3-7-015 วิศวกรรม สายงานประเภทวิชาการ
120 3-7-016 วิศวกรรมการเกษตร สายงานประเภทวิชาการ
121 3-7-017 วิศวกรรมเครื่องกล สายงานประเภทวิชาการ
122 3-7-018 วิศวกรรมนิวเคลียร์ สายงานประเภทวิชาการ
123 3-7-019 วิศวกรรมปิโตรเลียม สายงานประเภทวิชาการ
124 3-7-020 วิศวกรรมไฟฟ้า สายงานประเภทวิชาการ
125 3-7-021 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สายงานประเภทวิชาการ
126 3-7-022 วิศวกรรมโยธา สายงานประเภทวิชาการ
127 3-7-023 วิศวกรรมรังวัด สายงานประเภทวิชาการ
128 3-7-024 วิศวกรรมโลหการ สายงานประเภทวิชาการ
129 3-7-025 วิศวกรรมสำรวจ สายงานประเภทวิชาการ
130 3-7-026 วิศวกรรมเหมืองแร่ สายงานประเภทวิชาการ
131 3-7-027 วิศวกรรมชลประทาน สายงานประเภทวิชาการ
132 3-7-028 สถาปัตยกรรม สายงานประเภทวิชาการ
133 3-8-001 ผังเมือง สายงานประเภทวิชาการ
134 3-8-002 จดหมายเหตุ สายงานประเภทวิชาการ
135 3-8-003 บรรณารักษ์ สายงานประเภทวิชาการ
136 3-8-004 โบราณคดี สายงานประเภทวิชาการ
137 3-8-005 ประเมินราคาทรัพย์สิน สายงานประเภทวิชาการ
138 3-8-006 พัฒนาการกีฬา สายงานประเภทวิชาการ
139 3-8-007 พัฒนาการท่องเที่ยว สายงานประเภทวิชาการ
140 3-8-008 พัฒนาสังคม สายงานประเภทวิชาการ
141 3-8-009 ภัณฑารักษ์ สายงานประเภทวิชาการ
142 3-8-010 ภาษาโบราณ สายงานประเภทวิชาการ
143 3-8-011 วรรณศิลป์ สายงานประเภทวิชาการ
144 3-8-012 วิเคราะห์ผังเมือง สายงานประเภทวิชาการ
145 3-8-013 วิชาการจัดหาที่ดิน สายงานประเภทวิชาการ
146 3-8-014 วิชาการที่ดิน สายงานประเภทวิชาการ
147 3-8-015 วิชาการพัฒนาชุมชน สายงานประเภทวิชาการ
148 3-8-016 วิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สายงานประเภทวิชาการ
149 3-8-017 วิชาการแรงงาน สายงานประเภทวิชาการ
150 3-8-018 วิชาการละครและดนตรี สายงานประเภทวิชาการ
151 3-8-019 วิชาการวัฒนธรรม สายงานประเภทวิชาการ
152 3-8-020 วิชาการศาสนา สายงานประเภทวิชาการ
153 3-8-021 วิชาการศึกษา สายงานประเภทวิชาการ
154 3-8-022 วิชาการศึกษาพิเศษ สายงานประเภทวิชาการ
155 3-8-023 วิชาการสิ่งแวดล้อม สายงานประเภทวิชาการ
156 3-8-024 วิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ สายงานประเภทวิชาการ
157 3-8-025 วิทยาจารย์ สายงานประเภทวิชาการ
158 3-8-026 สังคมสงเคราะห์ สายงานประเภทวิชาการ
159 3-8-027 อักษรศาสตร์ สายงานประเภทวิชาการ
160 4-1-001 ปฏิบัติงานธุรการ สายงานประเภททั่วไป
161 4-1-002 ปฏิบัติงานพัสดุ สายงานประเภททั่วไป
162 4-1-003 ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ สายงานประเภททั่วไป
163 4-1-004 ปฏิบัติงานเวชสถิติ สายงานประเภททั่วไป
164 4-1-005 ปฏิบัติงานสถิติ สายงานประเภททั่วไป
165 4-1-006 ปฏิบัติงานอาลักษณ์ สายงานประเภททั่วไป
166 4-1-007 ประสานงานปกครอง สายงานประเภททั่วไป
167 4-1-008 ปฏิบัติงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานประเภททั่วไป
168 4-1-009 ปฏิบัติงานสืบสวน สายงานประเภททั่วไป
169 4-2-001 ปฏิบัติงานการพาณิชย์ สายงานประเภททั่วไป
170 4-2-002 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สายงานประเภททั่วไป
171 4-2-003 ปฏิบัติงานคลัง สายงานประเภททั่วไป
172 4-2-004 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด สายงานประเภททั่วไป
173 4-2-005 ปฏิบัติงานดูเงิน สายงานประเภททั่วไป
174 4-2-006 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี สายงานประเภททั่วไป
175 4-2-007 ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี สายงานประเภททั่วไป
176 4-2-008 ปฏิบัติงานศุลกากร สายงานประเภททั่วไป
177 4-2-009 ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ สายงานประเภททั่วไป
178 4-2-010 ปฏิบัติงานส่งเสริมอุตสาหกรรม สายงานประเภททั่วไป
179 4-2-011 ปฏิบัติงานสรรพสามิต สายงานประเภททั่วไป
180 4-2-012 ปฏิบัติงานสรรพากร สายงานประเภททั่วไป
181 4-3-001 ปฏิบัติงานการข่าว สายงานประเภททั่วไป
182 4-3-002 ปฏิบัติงานขนส่ง สายงานประเภททั่วไป
183 4-3-003 ปฏิบัติงานเดินเรือ สายงานประเภททั่วไป
184 4-3-004 ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สายงานประเภททั่วไป
185 4-3-005 ปฏิบัติงานสื่อสาร สายงานประเภททั่วไป
186 4-3-006 ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ สายงานประเภททั่วไป
187 4-3-007 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา สายงานประเภททั่วไป
188 4-3-008 ประกาศและรายงานข่าว สายงานประเภททั่วไป
189 4-4-001 ปฏิบัติงานการเกษตร สายงานประเภททั่วไป
190 4-4-002 ปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร สายงานประเภททั่วไป
191 4-4-003 ปฏิบัติงานประมง สายงานประเภททั่วไป
192 4-4-004 ปฏิบัติงานป่าไม้ สายงานประเภททั่วไป
193 4-4-005 ปฏิบัติงานสัตวบาล สายงานประเภททั่วไป
194 4-5-001 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สายงานประเภททั่วไป
195 4-5-002 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา สายงานประเภททั่วไป
196 4-5-003 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา สายงานประเภททั่วไป
197 4-6-001 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข สายงานประเภททั่วไป
198 4-6-002 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม สายงานประเภททั่วไป
199 4-6-003 ปฏิบัติงานโภชนาการ สายงานประเภททั่วไป
200 4-6-004 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ สายงานประเภททั่วไป
201 4-6-005 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานประเภททั่วไป
202 4-6-006 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู สายงานประเภททั่วไป
203 4-6-007 ปฏิบัติงานสาธารณสุข สายงานประเภททั่วไป
204 4-6-008 ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด สายงานประเภททั่วไป
205 4-6-009 พยาบาลเทคนิค สายงานประเภททั่วไป
206 4-6-010 สัตวแพทย์ สายงานประเภททั่วไป
207 4-7-001 ช่างอาภรณ์ สายงานประเภททั่วไป
208 4-7-002 ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ สายงานประเภททั่วไป
209 4-7-003 ปฏิบัติงานช่างศิลป์ สายงานประเภททั่วไป
210 4-7-004 ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม สายงานประเภททั่วไป
211 4-7-005 ปฏิบัติงานช่างหล่อ สายงานประเภททั่วไป
212 4-7-006 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ สายงานประเภททั่วไป
213 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สายงานประเภททั่วไป
214 4-7-008 ปฏิบัติงานช่างขุดลอก สายงานประเภททั่วไป
215 4-7-009 ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ สายงานประเภททั่วไป
216 4-7-010 ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล สายงานประเภททั่วไป
217 4-7-011 ปฏิบัติงานช่างตรวจสภาพรถ สายงานประเภททั่วไป
218 4-7-012 ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม สายงานประเภททั่วไป
219 4-7-013 ปฏิบัติงานช่างเทคนิค สายงานประเภททั่วไป
220 4-7-014 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า สายงานประเภททั่วไป
221 4-7-015 ปฏิบัติงานช่างภาพ สายงานประเภททั่วไป
222 4-7-016 ปฏิบัติงานโยธา สายงานประเภททั่วไป
223 4-7-017 ปฏิบัติงานช่างรังวัด สายงานประเภททั่วไป
224 4-7-018 ปฏิบัติงานช่างโลหะ สายงานประเภททั่วไป
225 4-7-019 ปฏิบัติงานช่างสำรวจ สายงานประเภททั่วไป
226 4-7-020 ปฏิบัติงานช่างเหมืองแร่ สายงานประเภททั่วไป
227 4-7-021 ปฏิบัติงานช่างออกแบบเรือ สายงานประเภททั่วไป
228 4-7-022 ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน สายงานประเภททั่วไป
229 4-7-023 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน สายงานประเภททั่วไป
230 4-7-024 ปฏิบัติงานลิขิต สายงานประเภททั่วไป
231 4-7-025 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สายงานประเภททั่วไป
232 4-7-026 ปฏิบัติงานช่างชลประทาน สายงานประเภททั่วไป
233 4-8-001 ครูการศึกษาพิเศษ สายงานประเภททั่วไป
234 4-8-002 คีตศิลป์ สายงานประเภททั่วไป
235 4-8-003 ปฏิบัติงานที่ดิน สายงานประเภททั่วไป
236 4-8-004 ดุริยางคศิลป์ สายงานประเภททั่วไป
237 4-8-005 นาฏศิลป์ สายงานประเภททั่วไป
238 4-8-006 ปฏิบัติงานการศาสนา สายงานประเภททั่วไป
239 4-8-007 ปฏิบัติงานช่วยนักจดหมายเหตุ สายงานประเภททั่วไป
240 4-8-008 ปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพย์สิน สายงานประเภททั่วไป
241 4-8-009 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สายงานประเภททั่วไป
242 4-8-010 ปฏิบัติงานพัฒาฝีมือแรงงาน สายงานประเภททั่วไป
243 4-8-011 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม สายงานประเภททั่วไป
244 4-8-012 ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ สายงานประเภททั่วไป
245 4-8-013 ปฏิบัติงานแรงงาน สายงานประเภททั่วไป
246 4-8-014 ปฏิบัติงานวัฒนธรรม สายงานประเภททั่วไป
247 4-8-015 ปฏิบัติงานห้องสมุด สายงานประเภททั่วไป
248 4-8-016 ปฏิบัติงานอบรมและฝึกวิชาชีพ สายงานประเภททั่วไป
249 4-8-017 อนุศาสน์ สายงานประเภททั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)