เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ปฏิบัติงานประมง


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 4-4-003

ประเภทสายงาน : ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)