เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


บริหาร


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 1-1-001

ประเภทสายงาน : บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)