เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


อำนวยการ


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 2-1-001

ประเภทสายงาน : อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)