เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


วิชาการประมง


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 3-4-003

ประเภทสายงาน : วิชาการ

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)