เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ทะเบียนวิชาชีพ


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 3-1-007

ประเภทสายงาน : วิชาการ

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)