เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 4-2-009

ประเภทสายงาน : ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)