เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 4-5-002

ประเภทสายงาน : ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)