เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ปฏิบัติงานอบรมและฝึกวิชาชีพ


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 4-8-016

ประเภทสายงาน : ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)