เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


วิชาการขนส่ง


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 3-3-006

ประเภทสายงาน : วิชาการ

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)