เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


โภชนาการ


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 3-6-012

ประเภทสายงาน : วิชาการ

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)