เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ฟิสิกส์รังสี


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 3-5-007

ประเภทสายงาน : วิชาการ

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)