เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ปฏิบัติงานช่างรังวัด


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 4-7-017

ประเภทสายงาน : ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)