เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


จิตรกรรม


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 3-7-002

ประเภทสายงาน : วิชาการ

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)