เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


คลังข้อมูลมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปัจจุบัน)


กฏ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2551

บัญชีการปรับปรุงสายงาน

ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) (22 เมษายน 2552)

หนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)