เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ปฏิบัติงานขนส่ง


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รหัสชื่อสายงาน : 4-3-002

ประเภทสายงาน : ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)