เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สายงานประเภททั่วไป)กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 4-1-001 ปฏิบัติงานธุรการ
2 4-1-002 ปฏิบัติงานพัสดุ
3 4-1-003 ปฏิบัติงานราชทัณฑ์
4 4-1-004 ปฏิบัติงานเวชสถิติ
5 4-1-005 ปฏิบัติงานสถิติ
6 4-1-006 ปฏิบัติงานอาลักษณ์
7 4-1-007 ประสานงานปกครอง
8 4-1-008 ปฏิบัติงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9 4-1-009 ปฏิบัติงานสืบสวน

กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 4-2-001 ปฏิบัติงานการพาณิชย์
2 4-2-002 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
3 4-2-003 ปฏิบัติงานคลัง
4 4-2-004 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด
5 4-2-005 ปฏิบัติงานดูเงิน
6 4-2-006 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
7 4-2-007 ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี
8 4-2-008 ปฏิบัติงานศุลกากร
9 4-2-009 ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์
10 4-2-010 ปฏิบัติงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
11 4-2-011 ปฏิบัติงานสรรพสามิต
12 4-2-012 ปฏิบัติงานสรรพากร

กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 4-3-001 ปฏิบัติงานการข่าว
2 4-3-002 ปฏิบัติงานขนส่ง
3 4-3-003 ปฏิบัติงานเดินเรือ
4 4-3-004 ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5 4-3-005 ปฏิบัติงานสื่อสาร
6 4-3-006 ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ
7 4-3-007 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
8 4-3-008 ประกาศและรายงานข่าว

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 4-4-001 ปฏิบัติงานการเกษตร
2 4-4-002 ปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร
3 4-4-003 ปฏิบัติงานประมง
4 4-4-004 ปฏิบัติงานป่าไม้
5 4-4-005 ปฏิบัติงานสัตวบาล

กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 4-5-001 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
2 4-5-002 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา
3 4-5-003 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา

กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 4-6-001 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
2 4-6-002 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
3 4-6-003 ปฏิบัติงานโภชนาการ
4 4-6-004 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์
5 4-6-005 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 4-6-006 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู
7 4-6-007 ปฏิบัติงานสาธารณสุข
8 4-6-008 ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด
9 4-6-009 พยาบาลเทคนิค
10 4-6-010 สัตวแพทย์

กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 4-7-001 ช่างอาภรณ์
2 4-7-002 ปฏิบัติงานช่างพิมพ์
3 4-7-003 ปฏิบัติงานช่างศิลป์
4 4-7-004 ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม
5 4-7-005 ปฏิบัติงานช่างหล่อ
6 4-7-006 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์
7 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์
8 4-7-008 ปฏิบัติงานช่างขุดลอก
9 4-7-009 ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ
10 4-7-010 ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล
11 4-7-011 ปฏิบัติงานช่างตรวจสภาพรถ
12 4-7-012 ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม
13 4-7-013 ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
14 4-7-014 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
15 4-7-015 ปฏิบัติงานช่างภาพ
16 4-7-016 ปฏิบัติงานโยธา
17 4-7-017 ปฏิบัติงานช่างรังวัด
18 4-7-018 ปฏิบัติงานช่างโลหะ
19 4-7-019 ปฏิบัติงานช่างสำรวจ
20 4-7-020 ปฏิบัติงานช่างเหมืองแร่
21 4-7-021 ปฏิบัติงานช่างออกแบบเรือ
22 4-7-022 ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน
23 4-7-023 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน
24 4-7-024 ปฏิบัติงานลิขิต
25 4-7-025 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์
26 4-7-026 ปฏิบัติงานช่างชลประทาน

กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 4-8-001 ครูการศึกษาพิเศษ
2 4-8-002 คีตศิลป์
3 4-8-003 ปฏิบัติงานที่ดิน
4 4-8-004 ดุริยางคศิลป์
5 4-8-005 นาฏศิลป์
6 4-8-006 ปฏิบัติงานการศาสนา
7 4-8-007 ปฏิบัติงานช่วยนักจดหมายเหตุ
8 4-8-008 ปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพย์สิน
9 4-8-009 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
10 4-8-010 ปฏิบัติงานพัฒาฝีมือแรงงาน
11 4-8-011 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
12 4-8-012 ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์
13 4-8-013 ปฏิบัติงานแรงงาน
14 4-8-014 ปฏิบัติงานวัฒนธรรม
15 4-8-015 ปฏิบัติงานห้องสมุด
16 4-8-016 ปฏิบัติงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
17 4-8-017 อนุศาสน์


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)