เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สายงานประเภทวิชาการ)กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 3-1-001 นักกฎหมายกฤษฎีกา
2 3-1-002 การทูต
3 3-1-003 คุมประพฤติ
4 3-1-004 จัดการงานทั่วไป
5 3-1-005 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
6 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล
7 3-1-007 ทะเบียนวิชาชีพ
8 3-1-008 นิติการ
9 3-1-009 ปฏิบัติการปกครอง
10 3-1-010 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
11 3-1-011 พัฒนาระบบราชการ
12 3-1-012 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13 3-1-013 วิชาการคอมพิวเตอร์
14 3-1-014 วิชาการทัณฑวิทยา
15 3-1-015 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 3-1-016 วิชาการพัสดุ
17 3-1-017 วิชาการยุติธรรม
18 3-1-018 วิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19 3-1-019 วิชาการสถิติ
20 3-1-020 วิเทศสหการ
21 3-1-021 วิเทศสัมพันธ์
22 3-1-022 สืบสวนสอบสวน
23 3-1-023 อาลักษณ์

กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 3-2-001 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
2 3-2-002 ตรวจสอบภาษี
3 3-2-003 วิเคราะห์งบประมาณ
4 3-2-004 วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
5 3-2-005 วิชาการคลัง
6 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี
7 3-2-007 วิชาการชั่งตวงวัด
8 3-2-008 วิชาการตรวจสอบบัญชี
9 3-2-009 วิชาการตรวจสอบภายใน
10 3-2-010 วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
11 3-2-011 วิชาการทรัพยากรธรณี
12 3-2-012 วิชาการบัญชี
13 3-2-013 วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
14 3-2-014 วิชาการพาณิชย์
15 3-2-015 วิชาการภาษี
16 3-2-016 วิชาการมาตรฐาน
17 3-2-017 วิชาการศุลกากร
18 3-2-018 วิชาการเศรษฐกิจ
19 3-2-019 วิชาการส่งเสริมการลงทุน
20 3-2-020 วิชาการสรรพสามิต
21 3-2-021 วิชาการสรรพากร
22 3-2-022 วิชาการสหกรณ์
23 3-2-023 วิชาการอุตสาหกรรม

กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 3-3-001 การข่าว
2 3-3-002 เดินเรือ
3 3-3-003 ตรวจท่า
4 3-3-004 นำร่อง
5 3-3-005 ประชาสัมพันธ์
6 3-3-006 วิชาการขนส่ง
7 3-3-007 วิชาการเผยแพร่
8 3-3-008 วิชาการโสตทัศนศึกษา
9 3-3-009 สื่อสารมวลชน

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 3-4-001 วิชาการเกษตร
2 3-4-002 วิชาการปฏิรูปที่ดิน
3 3-4-003 วิชาการประมง
4 3-4-004 วิชาการป่าไม้
5 3-4-005 วิชาการส่งเสริมการเกษตร
6 3-4-006 วิชาการสัตวบาล
7 3-4-007 สำรวจดิน

กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 3-5-001 กีฏวิทยา
2 3-5-002 ชีววิทยารังสี
3 3-5-003 ธรณีวิทยา
4 3-5-004 นิติวิทยาศาสตร์
5 3-5-005 นิวเคลียร์เคมี
6 3-5-006 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
7 3-5-007 ฟิสิกส์รังสี
8 3-5-008 วิชาการโรคพืช
9 3-5-009 วิชาการอุทกวิทยา
10 3-5-010 วิทยาศาสตร์
11 3-5-011 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
12 3-5-012 สัตววิทยา
13 3-5-013 อุตุนิยมวิทยา

กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 3-6-001 กายภาพบำบัด
2 3-6-002 กิจกรรมบำบัด
3 3-6-003 จิตวิทยา
4 3-6-004 จิตวิทยาคลีนิก
5 3-6-005 ทันตแพทย์
6 3-6-006 เทคนิคการแพทย์
7 3-6-007 นายสัตวแพทย์
8 3-6-008 พยาบาลวิชาชีพ
9 3-6-009 แพทย์
10 3-6-010 แพทย์แผนไทย
11 3-6-011 เภสัชกรรม
12 3-6-012 โภชนาการ
13 3-6-013 รังสีการแพทย์
14 3-6-014 วิชาการพยาบาล
15 3-6-015 วิชาการสาธารณสุข
16 3-6-016 วิชาการอาชีวบำบัด
17 3-6-017 วิชาการอาหารและยา
18 3-6-018 วิทยาศาสตร์การแพทย์
19 3-6-019 เวชศาสตร์การสื่อความหมาย
20 3-6-020 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
21 3-6-021 ฟิสิกส์การแพทย์
22 3-6-022 สาธารณสุข

กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 3-7-001 กายอุปกรณ์
2 3-7-002 จิตรกรรม
3 3-7-003 ช่างกลเรือ
4 3-7-004 ช่างภาพการแพทย์
5 3-7-005 ตรวจเรือ
6 3-7-006 ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน
7 3-7-007 ประติมากรรม
8 3-7-008 ภูมิสถาปัตยกรรม
9 3-7-009 มัณฑนศิลป์
10 3-7-010 วิชาการกษาปณ์
11 3-7-011 วิชาการช่างศิลป์
12 3-7-012 วิชาการแผนที่ภาพถ่าย
13 3-7-013 วิชาการพลังงาน
14 3-7-014 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
15 3-7-015 วิศวกรรม
16 3-7-016 วิศวกรรมการเกษตร
17 3-7-017 วิศวกรรมเครื่องกล
18 3-7-018 วิศวกรรมนิวเคลียร์
19 3-7-019 วิศวกรรมปิโตรเลียม
20 3-7-020 วิศวกรรมไฟฟ้า
21 3-7-021 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
22 3-7-022 วิศวกรรมโยธา
23 3-7-023 วิศวกรรมรังวัด
24 3-7-024 วิศวกรรมโลหการ
25 3-7-025 วิศวกรรมสำรวจ
26 3-7-026 วิศวกรรมเหมืองแร่
27 3-7-027 วิศวกรรมชลประทาน
28 3-7-028 สถาปัตยกรรม

กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 3-8-001 ผังเมือง
2 3-8-002 จดหมายเหตุ
3 3-8-003 บรรณารักษ์
4 3-8-004 โบราณคดี
5 3-8-005 ประเมินราคาทรัพย์สิน
6 3-8-006 พัฒนาการกีฬา
7 3-8-007 พัฒนาการท่องเที่ยว
8 3-8-008 พัฒนาสังคม
9 3-8-009 ภัณฑารักษ์
10 3-8-010 ภาษาโบราณ
11 3-8-011 วรรณศิลป์
12 3-8-012 วิเคราะห์ผังเมือง
13 3-8-013 วิชาการจัดหาที่ดิน
14 3-8-014 วิชาการที่ดิน
15 3-8-015 วิชาการพัฒนาชุมชน
16 3-8-016 วิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
17 3-8-017 วิชาการแรงงาน
18 3-8-018 วิชาการละครและดนตรี
19 3-8-019 วิชาการวัฒนธรรม
20 3-8-020 วิชาการศาสนา
21 3-8-021 วิชาการศึกษา
22 3-8-022 วิชาการศึกษาพิเศษ
23 3-8-023 วิชาการสิ่งแวดล้อม
24 3-8-024 วิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
25 3-8-025 วิทยาจารย์
26 3-8-026 สังคมสงเคราะห์
27 3-8-027 อักษรศาสตร์


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)