เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สายงานประเภทบริหาร)


กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 1-1-001 บริหาร
2 1-1-002 บริหารงานปกครอง
3 1-1-003 บริหารการทูต
4 1-1-004 ตรวจราชการกระทรวง


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)