เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ว 5/2555 การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป


อ้างถึง


สิ่งที่ส่งมาด้วย

  • บัญชีรายชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งประเภททั่วไป
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปที่กำหนดเพิ่ม

ตามที่ ก.พ.ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และต่อมา ก.พ. มีมติให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปในระดับเดียวกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ได้ ก.พ. จึงมีมติให้เพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.อ้างถึง :

ปีที่ออกหนังสือเวียน

เลขที่หนังสือ

นร 1008/ว 5

วันที่ออกหนังสือเวียน

17 พ.ค. 2555

สถานะการบังคับใช้

Tags
ผู้รับผิดชอบ

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทรศัพท์ (ภายนอก) 0 2547 1959

โทรสาร 0 2547 1437สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)