เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ว 19/2552 การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป


อ้างถึง ว 10/2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ตามที่ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน และได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตำแหน่งใดที่ ก.พ. กำหนดให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคในสาขาวิชาหรือทางใด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย

2. ตำแหน่งใดที่ ก.พ. กำหนดให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาหรือทางใด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.อ้างถึง :

ปีที่ออกหนังสือเวียน

เลขที่หนังสือ

นร 1008/ว 19

วันที่ออกหนังสือเวียน

21 ส.ค. 2552

สถานะการบังคับใช้

Tags
ผู้รับผิดชอบ

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทรศัพท์ (ภายนอก) 0 2547 1959

โทรสาร 0 2547 1437สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)