เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สายงานประเภทอำนวยการ)


กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ


# รหัสชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
1 2-1-001 อำนวยการ
2 2-1-002 อำนวยการเฉพาะด้าน
3 2-1-003 ตรวจราชการกรม


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)