เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


สถานะการบังคับใช้ : "บังคับใช้"ปีที่ออกหนังสือเวียน
หมวดหมู่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)