เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ว 10/2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


สิ่งที่ส่งมาด้วย

  • บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง
  • แผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน 1 แผ่น

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 บัญญัติให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ได้แก่ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป และมาตรา 48 ให้ ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งโดยจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกตำแหน่งในส่วนราชการ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ระบุชื่อตำแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ก.พ. จึงมีมติให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน 245 สายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายปรีชา วัชราภัย

เลขาธิการ ก.พ.ปีที่ออกหนังสือเวียน

เลขที่หนังสือ

นร 1008/ว 10

วันที่ออกหนังสือเวียน

11 ธ.ค. 2551

สถานะการบังคับใช้

Tags
ผู้รับผิดชอบ

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทรศัพท์ (ภายนอก) 0 2547 1959

โทรสาร 0 2547 1437สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)