เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


Motion Graphics


องค์ความรู้กฎหมาย


การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว มีหลักเกณฑ์อย่างไร ?

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน ก.พ. และแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ

การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำอย่างไรดีนะ


การบริหารทรัพยากรบุคคล


การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ(Secondment)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)