เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.

ห้องสมุดสำนักงาน ก.พ. เป็นห้องสมุดเฉพาะ ให้บริการข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และบุคคลทั่วไป ด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่เน้นด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในราชการ รับผิดชอบดูแลโดย กลุ่มห้องสมุด สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.


กลุ่มห้องสมุด

กลุ่มห้องสมุด เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม คัดเลือก จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ บำรุงรักษา เผยแพร่ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ระบบราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และที่เกี่ยวข้องให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจหลักของห้องสมุด

กลุ่มห้องสมุด มีบทบาทภารกิจตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

งานบริหารจัดการ

 • วางแผนงาน/โครงการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มงานให้สอดคล้องกับทิศทางและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามแผนงาน
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการจัดทำสถิติ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงงานห้องสมุด โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด
 • ดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูล

 • ลงทะเบียนเอกสาร หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ
 • วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ และจัดทำฐานข้อมูลหนังสือและดรรชนีวารสารในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB)
 • จัดทำบรรณานิทัศน์แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ
 • จัดทำบรรณานุกรมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
 • จัดทำองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติราชการ ฯลฯ เผยแพร่ใน OCSC Wiki
 • บำรุงรักษา จัดเตรียม และซ่อมแซมทรัพยากรห้องสมุดให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลหนังสือและวารสาร สื่อวัสดุต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยง่านภายนอก ในการรับบริจาค /แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ

 • บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการค้นคว้าวิจัย
 • ทำบัตรสมาชิก และดูแลฐานข้อมูลสมาชิก
 • บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 • บริการจองหนังสือล่วงหน้า กรณีมีผู้ใช้บริการต้องการขออ่านหนังสือเล่มที่ต้องการต่อจากผู้ที่ยืมอยู่ก่อนแล้ว
 • บริการให้คำแนะนำ ปรึกษาการลงรายการบรรณานุกรม เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย
 • สร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
 • ดำเนินการเรื่องหนังสือหาย และการติดตามทวงถามกรณีหนังสือเกินกำหนดเป็นเวลานาน

จดหมายเหตุสำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นหน่วยงานราชการหลักในการทำหน้าที่เป็น กลไกสำคัญด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย เป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๘๐ ปี ( ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จะครบวาระ ๙ ทศวรรษแห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และสำนักงาน ก.พ. ก็จะมีอายุครบ ๙๐ ปี เช่นกัน) จากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ หากเปรียบสำนักงาน ก.พ. เป็นบุคคล ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มาก รู้ลึก รู้จริง และมีประสบการณ์สูง สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของระบบราชการ การกำหนดให้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน การบริหารราชการและการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทยในแต่ละยุคสมัย ในแง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังได้อย่างเห็นภาพที่ชัดเจน โดยจะเห็นได้จาก หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ที่สำนักงาน ก.พ.ได้จัดทำขึ้นในโอกาสต่าง ๆ เช่น “ประวัติ ก.พ. และการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑” “ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน : ๑ เมษายน ๒๕๒๒” “๒๐๐ ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน” “วิวัฒนาการของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๕๔๐” “๘๒ ปี แห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน” “บริหารคนแนวใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑” เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มจะบอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาของสำนักงาน ก.พ. การย้ายสถานที่ตั้ง ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนอุดมการณ์ของผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดสำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ และจัดเก็บหนังสือ เอกสารสำคัญ และที่เกี่ยวข้องไว้ให้บริการแก่ข้าราชการ ประชาชน และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้า และนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป หนังสือ เอกสารและรูปภาพต่าง ๆ ก็อาจจะชำรุดไปตามกาลเวลา การดูแลรักษาต้องระวังเป็นอย่างดี และบางเล่มอาจไม่สามารถยืมตัวเล่มหนังสือออกไปอ่านได้ ประกอบกับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน จึงได้มีการนำข้อมูลองค์ความรู้จากหนังสือเหล่านี้ มาบริหารจัดการความรู้ในรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถสืบค้นและอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลา และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย โดยจัดทำเป็น “บันทึกเหตุการณ์ ประวัติสำนักงาน ก.พ. และการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน…ผ่านตัวเล่มหนังสือ” เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึง เยี่ยมชม และศึกษาประวัติศาสตร์ ผลงาน เรื่องราวต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. ผ่านทาง OCSC Wiki ของสำนักงาน ก.พ. เช่น กำเนิด ก.พ. ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วิวัฒนาการของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเตรียมกำลังคนจากทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ เครื่องหมายราชการ : สัญลักษณ์แห่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ความหมายของตราสำนักงาน ก.พ. บทบาทหน้าที่และผลงานของสำนักงาน ก.พ. รวมถึงผลงานสำคัญ ๆ ของเลขาธิการ ก.พ. แต่ละท่าน ที่เป็นผู้นำสำคัญในการบุกเบิกสร้างสรรค์งานการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ตกทอดเป็นมรดกมาจนทุกวันนี้

อ่านรายละเอียดที่หน้า จดหมายเหตุสำนักงาน ก.พ.

หนังสือน่ารู้จดหมายเหตุสำนักงาน ก.พ.

หนังสือน่ารู้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)