เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


องค์ความรู้กฎหมาย

หน้ารวมองค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ
กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

วินัยและการดำเนินการทางวินัย
 • ข้อกำหนดวินัย
 • 10 ความผิดวินัยใกล้ตัว
 • ข้าราชการดีต้องมีวินัย
 • ความผิดวินัยร้ายแรงที่ควรรู้
 • ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1)
 • การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 • ร่ำรวยผิดปกติ
 • ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
 • วินัยต่อประชาชน
 • แบบนี้สิไม่ผิดวินัย
 • การเล่นแชร์
 • แนวทางการลงโทษตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 • คู่มือการดำเนินการทางวินัยตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • การดำเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 • ตอบข้อหารือวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2551-2555
 • บทความเผยแพร่
 • การดำเนินการตามมาตรา 100 กับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 • การรับบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการที่ถูกดำเนินการทางวินัย
 • ล้มละลายลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน
 • คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือได้รับโทษหนักกว่าจำคุก
 • ข้าราชการกับคดีอาญา
 • วินัยสไตล์กรีซ
 • จะทำอย่างไรเมื่อคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำวินิจฉัย ก.พ.ค.
 • ความเป็นธรรมในการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการ
 • การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการต่างตำแหน่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกัน
 • การล้างมลทินกรณีผู้ถูกลงโทษทางวินัย
 • การร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากการเลื่อนเงินเดือน
 • ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การมอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
 • การพนัน
 • ข้าราชการกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
 • การพิจารณาลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้พิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการแล้ว
 • การรักษาวินัยข้าราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา : ความท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของผู้บังคับบัญชา
 • การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่ออกไปแล้วสามารถทำได้หรือไม่
 • อย่างไรจะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

 • การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว

  คู่มือการจัดทำร่างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.

  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน ก.พ. และแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ

  การขอยกเว้นกรณีมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นข้าราชการพลเรือน

  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  การแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำอย่างไรดีนะ  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

  Office of the Civil Service Commission (OCSC)