เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


การบริหารทรัพยากรบุคคลการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (Secondment)

การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

การบริหารจัดการทุนของรัฐบาล (ก.พ.)

พื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

4 ขั้นตอนในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์กำลังคน (Workforce Analysis)

ค่าตอบแทนระหว่างลา

การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ประเภทอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)