เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ว 9/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ


อ้างถึง ว 10/2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ รวม 3 สายงาน


ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเพิ่มใหม่ ประเภทวิชาการ รวม ๒ สายงาน ได้แก่ สายงานสาธารณสุข ตําแหน่งนักสาธารณสุข และสายงานฟิสิกส์การแพทย์ ตําแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดให้เป็นสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และเห็นชอบกับการปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานรังสีการแพทย์ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ ในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพิ่มเติมให้มีระดับทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้วอ้างถึง :

ปีที่ออกหนังสือเวียน

เลขที่หนังสือ

นร 1008/ว 9

วันที่ออกหนังสือเวียน

14 มิ.ย. 2566

สถานะการบังคับใช้

Tags
ผู้รับผิดชอบ

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทรศัพท์ (ภายนอก) 0 2547 1959

โทรสาร 0 2547 1437สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)