เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ว 14/2567 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานเดินเรือ


อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551


สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานเดินเรือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ


ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานเดินเรือตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ ระดับปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในส่วนของการได้รับประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกรมเจ้าท่าที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้วปีที่ออกหนังสือเวียน

เลขที่หนังสือ

นร 1008/ว 14

วันที่ออกหนังสือเวียน

29 พ.ค. 2567

สถานะการบังคับใช้

Tags
ผู้รับผิดชอบ

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทรศัพท์ (ภายนอก) 0 2547 1959

โทรสาร 0 2547 1437สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)