เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


ว 13/2567 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสถิติ


อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554


สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสถิติ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ


ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๘๗ สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสถิติ มาเพื่อส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสถิติ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ โดยเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการข้อมูล เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code
ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้วปีที่ออกหนังสือเวียน

เลขที่หนังสือ

นร 1008/ว 13

วันที่ออกหนังสือเวียน

9 พ.ค. 2567

สถานะการบังคับใช้

Tags
ผู้รับผิดชอบ

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทรศัพท์ (ภายนอก) 0 2547 1959

โทรสาร 0 2547 1437สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)